Thursday, May 8, 2008

Qian nian ku xun

Qian nian qian de na yi tian ,ni qiao qiao shang liao chuan
Wu li hui hui shou ,liang yan lei lian lian
Cong ci liang fen li ,cang hai bian sang tian
Qian nian ku ku deng ,qian nian ri ye pan

Lei shi liao yi qian ge chun tian
Hai jiao tian ya zhao bian ,luo hua liu shui wu yan
Chan mian liao yi qian ge xia ji
You shang hua zuo chan sheng ,lei shui ru yu mian mian
Yi qian ge zhong yang ri duan chang
Dong li ba jiu huang hun hou ,man di huang hua chou yan
Yi qian ge dong ji li ao jian
Wei ni song han yi ,wo meng dao chang cheng bian

Yi qian nian de ku xun ,wo zeng zhou ye wu mian
Yi qian nian de ku xun ,wo de lei yi ku gan
Yi qian nian de ku xun ,wo zeng ru di shang tian
Yi qian nian de ku xun ,wo yi gan chang cun duan

Ku xun yi qian nian ,ba shan ye yu yao xu
Ku xun yi qian nian ,xi chuang hong zhu xiang jian
Ku xun yi qian nian ,ni he shi nen hui huai
Xun ni yi qian nian ,ai ni dao hai ku shi lan